Om Boekstart te versterken in de consultatiebureaus werden een aantal nieuwe afspraken vastgelegd die we hier verder toelichten. Ze vormen immers de richtlijnen van de vernieuwde samenwerking tussen Kind en Gezin, bibliotheken, organiserende besturen en vrijwilligers. In 2023 zullen we zowel de samenwerking als de gemaakte afspraken opnieuw evalueren en waar nodig verder bijsturen. Deze afspraken zijn zowel voor Boekstart-gemeenten met een consultatiebureau als Boekstart-gemeenten zonder een consultatiebureau belangrijk. 

Consultatie op 6 maanden in een Boekstart-gemeente

Taal wordt een nog belangrijker speerpunt voor Kind en Gezin. Zo wil Kind en Gezin in haar dienstverlening (nog) meer focussen op het zo vroeg mogelijk informeren van ouders over het belang van taalstimulering bij jonge kinderen, met extra aandacht voor meertalige gezinnen. 
Boeken en voorlezen maken het verschil in de taalontwikkeling van kinderen. Artsen en verpleegkundigen krijgen de expliciete opdracht om ouders hierover te informeren en te ondersteunen.

Samen willen we de inhoudelijke boodschap van Boekstart nog meer kracht bijzetten. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer ouders een pakket krijgen van de vrijwilligers en ze aansluitend daarop bij de verpleegkundigen en artsen een toelichting krijgen rond het hoe en wat van taalstimulering, de Boekstart-boodschap nog sterker en coherenter zal overkomen.

Vernieuwde werkwijze in het consultatiebureau

Consult 6 maanden

De vrijwilliger verdeelt de babypakketten en informeert ouders over Boekstart en over het aanbod in de bibliotheek. Op deze vernieuwde pagina kunnen vrijwilligers zich informeren en laten inspireren.

Aan de hand van het babypakket (overhandigd door de vrijwilliger), geeft de verpleegkundige ouders uitleg en tips over hoe ze de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. Op deze vernieuwde pagina kunnen verpleegkundigen zich informeren en laten inspireren.

Consult 15 maanden

De vrijwilliger bezorgt de Boekstart-bon aan de ouders en vertelt hen over het aanbod in de bibliotheek. Op deze vernieuwde pagina kunnen vrijwilligers zich informeren en laten inspireren.

De arts informeert of de ouders de bon voor de peutertas hebben gekregen en geeft uitleg over het belang van voorlezen samen met taalstimulerende tips gelinkt aan boeken. Op deze pagina kunnen artsen zich informeren en laten inspireren.

Afspraken in een Boekstart-gemeente met een consultatiebureau

We willen de relatie tussen de consultatiebureaus (en de Huizen van het Kind) en de bibliotheken versterken. Zo kunnen jullie kort op de bal spelen bij praktische zaken zoals voorraden of leveringen van pakketten en goed op de hoogte blijven van elkaars aanbod.  

Daarom vragen we één keer per jaar een overleg samen te plannen en ons hiervan een beknopt overleg te bezorgen. Om zoveel mogelijk vrijwilligers te betrekken bij dat overleg, is het het makkelijkst dat de Boekstart-verantwoordelijke van de bib een teamoverleg van het consultatiebureau bijwoont. We hebben een leidraad voor zo’n overleg opgesteld in samenspraak met de organisaties die de vrijwilligers aansturen. 

Naast dit jaarlijks overleg is het aanbevolen dat de twee partners elkaar zo goed mogelijk leren kennen en op de hoogte blijven van mekaars werking. Dat kan door een regelmatig bezoek van de Boekstart-verantwoordelijke aan het consultatiebureau of andersom een bezoek van de vrijwilligers aan de bib.

Hoe beter alle partijen zelf op de hoogte zijn van het inhoudelijke Boekstart-verhaal en de verschillende partners die op lokaal niveau bijdragen aan het verspreiden van die boodschap, hoe sterker de Boekstart-boodschap ook over komt bij de ouders. En dat is waar we uiteindelijk naartoe willen met dit alles. Dat ouders niet alleen blij zijn met gratis boekenpakketten maar ook meekrijgen waarom het belangrijk is om al vroeg te beginnen met voorlezen en daarbij ook nog beter de weg naar de bibliotheek weten te vinden.

Afspraken in een Boekstart-gemeente zonder consultatiebureau

We weten dat er in jouw gemeente geen consultatiebureau is, maar we vinden het belangrijk dat je ook op de hoogte bent van de huidige gang van zaken. Ouders van jouw gemeente gaan tenslotte ook ergens in de buurt met hun baby op controle bij Kind en Gezin. 

We willen je vragen aan te sluiten bij zo’n overleg in de gemeente waar de meeste ouders uit jouw gemeente op consult gaan. Je neemt best contact op met de bibliotheek van die gemeente om verder af te spreken.

Hoe beter alle partijen zelf op de hoogte zijn van het inhoudelijke Boekstart-verhaal en de verschillende partners die op lokaal niveau bijdragen aan het verspreiden van die boodschap, hoe sterker de Boekstart-boodschap ook over komt bij de ouders. En dat is waar we uiteindelijk naartoe willen met dit alles. Dat ouders niet alleen blij zijn met een gratis boekenpakket maar ook meekrijgen waarom het belangrijk is om al vroeg te beginnen met voorlezen en daarbij ook nog beter de weg naar de bibliotheek weten te vinden.